TERMS | CONDITIONS | LEGAL MENTIONS | ART LEASE

KOETZIER VAN HOOFF | ART LEASE | KUNSTUITLEEN
TERMS & CONDITIONS
HUUROVEREENKOMST KUNSTWERK INGE KOETZIER VAN HOOFF

Contactgegevens:
Koetzier van Hooff
KvK nummer 33302134
Gevestigd aan Zandersbuurt 15, 1813SW Alkmaar
inge@koetziervanhooff.eu
Atelieradres: Nieuwedam 2, 1871BL
Plaats: Schoorl
Telefoon: 0624988036E-mail: inge@koetziervanhooff.eu
hierna te noemen kunstenaar

Artikel 1. Plaats
Huurder zal een of meerdere werken van de kunstenaar huren. Met als doel deze werken te plaatsen of op te hangen op het in dit artikel genoemde adres onder de in de volgende artikelen genoemde voorwaarden. 
Adres: 
Plaats:
De huurder zal de kunstwerken niet buiten deze locatie brengen zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar.
De huurder dient verhuurder via email op de hoogte te stellen van een adreswijziging.

Artikel 2. Lijst van werken
De door de kunstenaar verhuurde kunstwerken/kunstwerk zijn voorzien van een nummer en/of titel en prijs. Deze gegevens staan samen met een omschrijving van het gebruikte materiaal op een door beide partijen ondertekende en aan deze overeenkomst gehechte lijst die onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

Artikel 3. Eigendom
De werken zijn en blijven eigendom van de kunstenaar gedurende de gehele huurperiode. Wel heeft de huurder het recht om de kunstwerken/het kunstwerk te kopen gedurende of na de huurperiode. Indien de huurder van dit recht gebruik wil maken dient de huurder dit uiterlijk een maand voor afloop van de huurperiode kenbaar te maken en dienen beide partijen een koopovereenkomst kunstwerk te ondertekenen.

Artikel 4. Gebruik
De huurder mag de kunstwerken/kunstwerk niet verkopen, in bruikleen geven of doorverhuren of op welke wijze dan ook in bezit geven aan derden. De kunstwerken/kunstwerk mogen alleen en uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe zij bestemd zijn.

Artikel 5. Auteursrecht
De kunstenaar heeft als enige, ook na verkoop, het auteursrecht op zijn kunstwerk. Huurder mag op geen enkele wijze het kunstwerk of de kunstwerken reproduceren / laten reproduceren of openbaar maken op zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

Artikel 6. Vervoer
De kunstenaar zorgt er voor dat de werken gereed zijn voor vervoer naar het adres van de huurder. Indien huurder het werk transporteert heeft huurder de verantwoordelijkheid voor veiligheid van het werk. Eventuele kosten voor vervoer, bij schade of vermissing van het werk, zijn voor rekening van huurder.De verhuurde werken worden uiterlijk binnen een week na afloop van de huurperiode op een nader af te spreken datum en tijdstip door huurder terug bezorgt in het atelier aan de Nieuwedam 2 in Schoorl. De huurder zorgt er voor dat de betreffende werken deugdelijk verpakt zijn en verantwoordelijk worden vervoerd.
Indien de kunstenaar het werk vervoert, zal het werk uiterlijk…………………………..worden afgeleverd op het adres van de huurder. Hierbij draagt de kunstenaar de verantwoordelijkheid over het werk. Huurder betaalt de kosten voor transport aan de kunstenaar, deze kosten bedragen 25€ binnen een straal tot 25 km vanaf de Nieuwedam 2 in Schoorl. Bij bezorging verder dan 25 km vanaf de Nieuwedam 2 in Schoorl, zijn de kosten 25€ + 1€ per km. De bezorgkosten worden overeengekomen op €…………….De verhuurde werken worden uiterlijk binnen twee weken na afloop van de huurperiode op een nader af te spreken datum en tijdstip door of namens de kunstenaar opgehaald. De huurder zorgt er voor dat de betreffende werken op die datum klaar staan en kunnen worden opgehaald.

Artikel 7. Inrichting
De huurder zorgt in overleg met de kunstenaar voor de inrichting van de huurlocatie en is verantwoordelijk en indien van toepassing financieel verantwoordelijk voor de inrichting.

Artikel 8. Huurperiode
De huurperiode gaat in op …………………… en eindigt op …………………… 
Na afloop van deze huurperiode wordt de huurperiode telkens stilzwijgend verlengd met 6 maanden, tenzij de huurder uiterlijk 1 maand voor afloop van de huurperiode via email opzegt.

Artikel 9. Afrekening
De huurprijs voor de kunstwerken/het kunstwerk bedraagt € … (inclusief 9% BTW) per zes maanden en wordt per zes maanden bij vooruitbetaling voldaan via automatische incasso op de volgende bankrekening: NL26TRIO0338543538 .n.v Koetzier van Hooff

Artikel 10. Aankoop
Het werk kan door huurder worden aangekocht. Bij betaling wordt eventueel opgebouwd spaartegoed verrekend. De prijs wordt door de kunstenaar op het werk aangegeven en vastgelegd op de huurovereenkomst. De kunstenaar kan de prijs eventueel wijzigen bij verlenging/hernieuwen van uitleentermijn (6 maanden).

Artikel 11. Verzekering
Bij de overdracht van het werk van de kunstenaar aan de huurder, hetzij bij meenemen vanuit het atelier, als wel na aflevering op het huuradres, controleren huurder en kunstenaar alle werken op beschadigingen. Eventuele beschadigingen worden aangetekend op de door beide partijen ondertekende huurlijst. Na deze controle, tot het moment dat de kunstenaar de werken weer in eigen beheer neemt, is de huurder verantwoordelijk voor de werken. De huurder zal met de werken omgaan zoals een goed huisvader betaamt. De huurder dient de werken voldoende te verzekeren tegen diefstal, verlies en beschadiging. Elk werk is door de huurder verzekerd voor een bedrag dat gelijk is aan de volledige verkoopprijs. De huurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verborgen gebreken, constructiefouten of andere schade die aantoonbaar te wijten is aan de kunstenaar.

Artikel 12. Schade of vermissing
De huurder is volledig aansprakelijk voor schade en vermissing tot het moment dat de kunstenaar weer in het bezit is van zijn kunstwerk/kunstwerken. Ongeacht hoe de schade is ontstaan en ongeacht of deze schade door derden is toegebracht. De huurder dient in geval van schade de kunstenaar hiervan terstond op de hoogte te stellen. Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde van het kunstwerk/de kunstwerken de bedragen zoals deze zijn vermeld op de aangehechte lijst.
Indien de huurder in uitoefening van een bedrijf of als rechtspersoon de kunstwerken huurt, is de huurder verplicht de kunstwerken te verzekeren tegen schade, brand en diefstal. De huurder zorgt er voor dat de kunstenaar een kopie van de polis ontvangt.
De kunstenaar is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel aan personen of eigendommen van huurder of derden die ontstaan door het in gebruik hebben van zijn of haar kunstwerk(en).

Artikel 13.
Indien huurder in gebreke blijft van betaling wordt er een betalingsherinnering verstuurd. 
Blijft huurder alsnog in gebreke van betaling, dan dient het werk ingeleverd te worden bij de kunstenaar, uiterlijk een week na afloop van de betaaltermijn vermeld op de betalingsherinnering. Het spaartegoed verrekend met de openstaande abonnementsgelden.
Alle kosten veroorzaakt door het in gebreken blijven van betaling door de huurder zijn voor rekening van de huurder. De administratiekosten zijn 25% van de waarde van het geleende werk, waarbij een minimum geldt van 50€.

Artikel 14. Beëindiging huurovereenkomst
Opzeggen van de huurovereenkomst door huurder kan zonder opgaaf van reden, via email, minimaal 1 maand voor de beëindiging van de uitleentermijn. 
In geval van opzegging door de huurder wordt resterend abonnementsgeld niet geretourneerd.
Het gehuurde werk dient bij het opzeggen van de termijn ofwel te worden aangekocht, ofwel te worden ingeleverd bij de kunstenaar.
De kunstenaar behoudt zich het recht voor, via email, een abonnement eenzijdig op te zeggen, zonder opgaaf van reden, minimaal 1 maand voor de beëindiging van de uitleentermijn. 
De kunstenaar heeft het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en te ontbinden en de kunstwerken terstond terug te eisen in alle gevallen waarin:
de huurder de verplichtingen op grond van deze overeenkomst of op grond van wet niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld; de huurder in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement wordt verklaard; beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de huurder en/of op gehuurde kunstwerken die eigendom zijn van de kunstenaar; de huurder dood gaat of de rechtspersoon die huurder is wordt ontbonden; een kunstwerk of meerdere kunstwerken door verwijtbaar handelen van de huurder ernstig wordt 
beschadigd. 
Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van een of meerdere hierboven genoemde redenen heeft de huurder geen recht op restitutie van de reeds betaalde huurvergoeding, onverminderd het recht van de kunstenaar op schadevergoeding.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.